RADIONICE

Програм "Подршка развоју социјалних вештина" одобрен је одлуком о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама, акредитован је и носи 8 бодова стручног усавршавања + 4 домаћи задатак, укупно 12 бодова ван установе.  

БРОЈ РЕШЕЊА:

 610-00-00219/17/2023-07 од 22.12.2023. године

НАЗИВ ПРОГРАМА:

Подршка развоју социјалних вештина

ЦИЉ ПРОГРАМА:

Стицање знања и умења наставника и стручних сарадника о развоју социјалних вештина код ученика са тешкоћама у развоју

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

- Препознавање  ученика са граничном интелигенцијом, емоционалним поремећајима, дислексијом, дисграфијом, поремећајем пажње и карактеристике у социјалном функционисању ученика са сметњама у развоју;

- Препознавање потребе за додатном подршком у развоју социјалних вештина код ученика;

- Разумевање карактеристика и тешкоћа у стицању социјалних вештина;

- Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника из области развијања социјалних вештина код ученика;

- Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника о начинима подршке  ученицима са тешкоћама у развоју.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ОДНОСИ:

П1 Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

П2 Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

ОБУХВАТ УЧЕСНИКА:

Програмом је обухваћено 180 учесника- наставника и стручних сарадника из Школске управе Крушевац- по тридесеторо наставника и стручних сарадника из свих шест општина расинског округа, које обухвата надлежност ШУ Крушевац (Крушевац, Брус, Александровац, Варварин, Ћићевац и Трстеник). До сада је удружење успешно сарађивало са ШУ Крушевац тако што удружење пошаље допис о активностима, а ШУ Крушевац проследи свим школама. На тај начин ће бити остварена сарадња и током ове активности: Планирано је да Школска управа проследи Допис и пријаву на обуку свим школама у оквиру којих има надлежност, а реализатори обуке воде рачуна да из сваке школе буде приближно једнак број наставника.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА:

К2 Компетенције наставника за поучавање и учење

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика

Аутори и реализатори програма су Тијана Милисављевић и Ана Радмановић, а координатор програма је Марија Ђенадић Торбица.

Више о пројекту и активностима можете видети овде: Подршка развоју социјалних вештина